ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအလံ

အလံဟူသည္

အလံဟူသည္ အေၾကာင္းမဲ႔ေပၚေပါက္ခဲ႔ၾကသည္မဟုတ္ေပ။ အေျခအျမစ္ရွိေသာ အေၾကာင္းရင္းခံ တခုခုကုိေသာ္
လည္းေကာင္း၊အက်ဳိးျပဳေသာ ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုခုကုိလည္းေကာင္း အေျခခံၾကသည္သာျဖစ္သည္။ ရင့္က်က္နက္နဲေသာ အဓိပၸါယ္ကုိေဆာင္သည့္အမွတ္အသားတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ အလံသည္ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုခု(သုိ႔မဟုတ္)
အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုခုအတြက္ အမွတ္အသား(သုိ႔မဟုတ္) အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္အသုံးျပဳေသာ ေရာင္စုံျခယ္ပိတ္စမ်ဳိး ျဖစ္
သည္။ အလံဟူေသာစကားလုံးမွာ ေလထဲ၌ လႈပ္ရွားေနသည့္အရာဟူ၍လည္းေကာင္း၊ျမန္မာအဘိဓာန္က်မ္းတြင္ အလံသည္ အေရာင္ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳးိရွိ၍ တုိင္၊ တုတ္တံမ်ားတြင္
တပ္၍လြင့္ထူရေသာအ၀တ္(သုိ႔မဟုတ္) စကၠဴျဖင့္ျပဳလုပ္ထား သည့္အရာဟူ၍လည္းေကာင္းအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားသည္။ အမ်ဳိးသားအလံ(သုိ႔မဟုတ္)ႏုိင္ငံေတာ္အလံမွာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာ
လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအတြက္ အမွတ္အသားၾကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ယခုေခတ္ႏုိင္ငံတုိင္း၌ရွိေသာ အမ်ဳိးသားအလံ(သုိ႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံ
အသီးသီးသည္မိမိတုိ႔လူမ်ဳိး၏ ဇာတိေသြး ဇာတိမာန္ျပင္းတန္တက္ၾကြေစရန္အလုိ႔ငွာ မိမိတုိ႔တုိင္းျပည္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ဆီ
ေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ျပဠာန္းထားသည့္အလံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္အလံသည္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ၊ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသား၊ႏုိင္ငံအစိုးရႏွင့္ ထုိအစုိးရ၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသား
အမ်ားအျပားကမိမိတုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေတာ္အလံ၏ ဂုဏ္အသေရ မညွိဳးရေလ
ေအာင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရင္းအသက္စြန္ခဲ႔ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏အလံကုိဂုဏ္ျပဳရန္၊ ေလးစားၾကရန္မွာ
ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏အေရးေသာတာ၀န္ရပ္ျဖစ္သည္။အမ်ဳိးသားအလံ၊ႏုိင္ငံေတာ္အလံသာမက စစ္တပ္၏အမွတ္အသား
တကၠသုိလ္ေက်ာင္းမ်ား၏အမွတ္အသား၊ဘုရင္မ်ား၏ အမွတ္အသား၊အယူ၀ါဒဆုိင္ရာ အမွတ္အသား၊အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဆုိင္
ရာ အမွတ္အသား၊အခ်က္ျပရန္ အမွတ္အသားဆုိင္ရာ အလံမ်ားစြာရွိၾကသည္။ အလံကုိ တစ္ဦးခ်င္း၊တစ္ေယာက္ခ်င္း၊
အမ်ားစုေပါင္း၍ ဦးတည္ခ်က္၊ရည္မွန္းခ်က္၊ ေအာင္ျမင္မူကုိ အေျခခံ၍အသြင္သ႑ာန္ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိး ေဖာ္ေဆာင္ေလ့ရွိၾက္
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္အလံမ်ားတြင္ပါရွိေသာ အမွတ္အသားမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၏ ေလးနက္ေသာသရုပ္ေဖာ္္
ခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံသားတုိင္း မိမိႏုိင္ငံ၊မိမိလူမ်ဳိး၏အလံေတာ္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရတုိင္းအားမာန္တက္ၾကြ၍ ႏုိင္ငံခ်စ္စိတ္၊ဇာတိမာန္စိတ္ဓါတ္မ်ား ႏုိးၾကားတက္ၾကြလာၾကသည္။္

အလံမ်ား၏သမုိင္း

လူ႕ယဥ္ေက်းမူမ်ား စတင္ေပၚေပါက္လာစဥ္မွစ၍ ကမာၻအရပ္ရပ္မွာအလံသေဘာေဆာင္ေသာ အမွတ္အသား္
အျဖစ္၊ လႊင့္ထူသူတုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေက်းငွက္တိရစာၦန္တုိ႔၏ရုပ္တု စေသာအရာ၀တၱဳမ်ားကုိ အသုံး္
ျပဳခဲ႔ၾကသည္။ ေနာင္တြင္အလံကုိ ပုံပန္းသ႑ာန္ အရြယ္အစားအမ်ဳိးမ်ဳိး၊အေခၚအေ၀ၚအသုံးအႏႈန္း အဆင့္ဆင့္ေျပာင္း ္
လ်က္သုံးစြဲလာခဲ႔ၾကသည္။
တံခြန္၊ ကုကၠား၊ မုေလးပြား၊ၾကက္လွ်ာစသည္တု႔ိသည္အလံမ်ား၏ ေရွ႕ေျပးဟု ဆုိရေပမည္။ တံခြန္၊ကုကၠား၊မုေလးပြား၊
ၾကက္လွ်ာမ်ားသည္ ေဂါတမျမတ္စြားဘုရားလက္ထက္ကပင္ စတင္အသုံးျပဳခဲ႔ၾကသည္။ တံခြန္၊ၾကက္လွ်ာတုိ႔ကုိ အေျချပဳ
ျမစ္ဖ်ားခံ၍ တစ္စတစ္စျဖင့္မ်က္ေမွာက္ေခတ္အလံမ်ားကုိက်ယ္ျပန္႔စြာ သုံးစြဲလာခဲ႔ၾကသည္။
ခရစ္မေပၚမီ အႏွစ္(၉၀၀)ခန္႔က အာဆီးရီးယားႏုိင္ငံ၌ တံခြန္မ်ား စစ္အလံမ်ားသုံးစြဲခဲ႔ၾကပုံကုိ ထုိေခတ္ကထုလုပ္
ေသာ ေက်ာက္႐ုပ္မ်ားအုိးခြက္မ်ားေပၚ၌ ေတြ႕ျမင္ခဲ႔ရသည္။ အလံကုိ အ၀တ္စျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္အသုံးျပဳျခင္းကုိေရာမတုိ႔ စတင္
တီထြင္ခဲ႔ၾကသည္။ ဥေရာပတု္ိက္ႏုိင္ငံမ်ား၌ အလံလႊင့္ထူသည့္အေလ့အထကုိ ဆာရာဆင္လူမ်ဳိးမ်ားမွ စတင္ပ်ံ႕ႏွံသြားခဲ႔
သည္ဟုဆုိသည္။ ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ အႏွစ္(၃၀၀)ခန္႔က ေရာမဧကရပ္ဇ္မ်ားသုံးေသာအလံေတာ္သည္ ယခုေခတ္ အလံ
ေတာ္မ်ားႏွင့္နီးစပ္တူညီသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။အေရွ႕တုိင္းတြင္ အလံကုိေရွးအက်ဆုံး အသုံးျပဳခဲ႔ေသာႏုိင္ငံမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ
ႏွင့္အိႏိၵယႏုိင္ငံတုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတုိ႔မွ တံခြန္မ်ား၊အလံမ်ား ကုိင္ေဆာင္သုံးစြဲသည့္ အေလ့အထ
သည္။ျမန္မာ၊ထုိင္းႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ပ်ံ႕ႏွံ႕ေရာက္ရွိသြားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္းဦးေခတ္တြင္ အလံႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေထာက္အထားမ်ားမေတြ႕ရွ္ိခဲ႔ရေသာလည္း သမုိင္း
အလယ္ေခတ္ သကၠရာဇ္(၈၄၂)မွ (၈၄၃)ခုႏွစ္အထိ စုိးစံခဲ႔ေသာ ဒုတိယမင္းေခါင္းလက္ထက္ေတာ္အခါ၌ စတင္ေတြ႕
ရွိရသည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္တြင္ ဘုရင္မင္းျမတ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ(သုိ႔မဟုတ္)ႏုိင္ငံေတာ္
ကုိကုိယ္စားျပဳေသာ အလံေတာ္အျဖစ္ ေဒါင္းအလံကိ သတ္မွတ္ထားရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။မင္းတုန္းမင္းတရားၾကီး
လက္ထက္တြင္ ေဒါင္းအလံကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အလံအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ႔ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္
ေနာက္ဆုံးတုိင္ေအာင္ေဒါင္းအလံကုိျမန္မာအမ်ဳိးသားအလံအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အလံအျဖစ္လည္း
ေကာင္းသတ္မွတ္ခဲ႔ေၾကာင္း ေပၚလြင္သည္။ ၁၉၃၀-ျပည့္ႏွစ္၊ဆရာစံလယ္သမားအေရးေတာ္ပုံအလံတြင္ ၾကက္လွ်ာစြန္း
အလံ၊ေျဖဴေရာင္တြင္နဂါးကုိဂဠဳန္သုတ္ဟန္ေရးဆြဲ၍ အသုံးျပဳခဲ႔သည္။
၁၉၃၈-ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ျပည္ၿမိဳ႕၌က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး တတိယညီလာခံအစည္းေ၀းတြင္
သုံးေရာင္ျခယ္ အလံ၏အလယ္၌ေဒါင္း႐ုပ္အလံ အလုပ္သမားႏွင့္ေတာင္သူလယ္သမားလူတန္းစားကုိအေျခခံေသာ
တံစဥ္အမွတ္အသားကုိေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ အသုံးျပဳခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။ ၁၉၃၆-ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ က်င္းပေသာ
ျမန္မာႏုိင္ငံကုိလုိနီဥပေဒျပဳလုပ္လြတ္ေတာ္တြင္ အဂၤလိပ္ဘုရင္မင္းျမတ္၏သေဘာတူညီခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္
ျမန္မာဘုရင္ခံက သတ္မွတ္ေပးခဲ႔သည့္ အလံ၏အေရာင္မွာ အျပာေရာင္ျဖစ္ျပီး၊အျပာေရာင္၏အဖ်ား၌ စက္၀ုိင္းအတြင္း
ေဆးေရာင္ျခယ္ထားေသာေဒါင္း႐ုပ္ကုိ ထည့္ေပးထားသည္။ တုိင္ရင္းဘက္အထက္ေထာင့္တြင္ ျဗိတိသွ်ယူနီယံဂ်က္အလံ
အမွတ္အသားပါရွိေသာအလံကုိသတ္မွတ္ေပးခဲ႔သည္။
ဂ်ပန္ေခတ္ ဘီအုိင္ေအအလံ၌အလယ္စက္၀ုိင္းအျဖဴတြင္းက ေဒါင္းသ႑ာန္ပါ အ၀ါ၊အစိမ္း၊အနီသုံးေရာင္ျခယ္
အလံကုိ အမ်ဳိးသားအလံအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ႔ၾကသည္။ ၁၉၄၂-ခုႏွစ္၊ဘီဒီေအအလံကိုလည္း အဆုိပါအလံကုိပင္ အနည္းငယ္
ေျပာင္းလဲ၍ ဆက္အသုံးျပဳခဲ႔သည္။ ၁၉၄၅-ခုႏွစ္၊မတ္လ(၂၇)ရက္ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ အလံေတာ္ကုိ အနီေရာင္
ေအာက္ခံထား၍ တုိင္ရင္းဘက္တြင္ၾကယ္ျဖဴတစ္ပြင့္ပါရွိေသာ အလံေတာ္ကုိ အသုံးျပဳခဲ႔သည္။ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအျပီးအ
သစ္ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းေသာ(ဖဆပလ)အဖြဲ႕၏အလံကုိလည္းေတာ္လွန္ေရးတြင္ ေအာင္ပြဲရခဲ႔ေသာအလံေတာ္ကုိပင္
ဆက္လက္၍အသုံးျပဳခဲ႔ၾကသည္။ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလြတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္
တင္ေျမွာက္ျပီး တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလြတ္ေတာ္မွ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံအလံ၊အထိမ္းအမွတ္သီခ်င္းႏွင့္ျမိဳ႕ေတာ္ကုိ ၁၉၄၇-
ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ (၂၄)ရက္ေန႕တြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဖဲ႔ြစည္းအုပ္ခ်ဳပ္အေျခခံဥပေဒ၌ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ
အတည္ျပဳေပးခဲ႔သည္။
ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ပထမဦးဆုံး အသုံးျပဳခဲ႔ေသာအလံမွာ ၁၉၂၈-ခုႏွစ္၊ျဖားတန္ေကာင္ခယ္ဦးေဆာင္ေသာ
ပေဒသရာဇ္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ေရးအလံျဖစ္သည္။  ၄င္းအလံသည္ အလ်ား(၉)ေပ၊ အနံ(၅)ေပရွိေသာ အစိမ္းေရာင္
ျဖစ္သည္အစိမ္းေရာင္၏အလယ္ဗဟုိတည့္တည့္တြင္ အျဖဴေရာင္စက္၀ုိင္း ပါရွိသည္။ အျဖဴေရာင္စက္၀ိုင္းအတြင္းတြင္ တုိင္
ရင္းဘက္သုိ႔မ်က္ႏွာမူထားေသာ ထုိင္ေနသည့္ျခေသၤ့ပုံပါရွိသည္။ အစိမ္းေရာင္၏အဓိပၸါယ္မွာ ႏုပ်ဳိလန္းဆန္းျခင္း၊ေပါ့ပါး
သြက္လက္ရႊင္းလန္းျခင္းႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာျခင္းကုိေဖာ္ေဆာင္သည္။ အျဖဴေရာင္သည္ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းျခင္း၊က်စ္လစ္
သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ႔ျခင္းႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာတည္ၿငိမ္ေသာသေဘာကုိေဆာင္ပါသည္။ ျခေသၤ့သည္ခြန္အားၾကီးမား၍ လ်င္ျမန္
သြတ္လက္ေပါ့ပါးစြာလႈပ္ရွားႏုိင္ေသာအစြမ္းရွိသည္။
            ဒုတိယကမာၻစစ္အျပီး အာရွႏုိင္ငံမ်ား ကုိလုိနီလက္ေအာက္မွလြတ္ေျမာက္ရန္ အမ်ဳိးသားလႈပ္ရွားမူမ်ားစတင္ၾကိဳး
ပမ္းလာခဲ႔ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္၍ လြတ္လပ္ေရး ရရွိရန္အပူတျပင္းၾကိဳးပမ္းလာ
ခဲ႔ၾကသည္။ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယ ပင္လုံညီလာခံက်င္းပႏုိင္ခဲ႔ျပီး ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကုိအတူတကြရယူရန္ေတာင္တန္း
ေဒသတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမူရရွိခဲ႔သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးဖဲြ႕ႏွင့္အတူ ပအုိ၀္းလူငယ္မ်ား
ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ႔ၾကသည္။ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ၾကီးေဒသ၊ဟုိပုံးေဒသ၊လြိဳင္လင္ေဒသႏွင့္ ဆီဆုိင္ေဒသအတြင္း ပအုိ၀္း
အမ်ဳိးသားမ်ားကုိစတင္ည္း႐ုံးခဲ႔ၾကသည္။ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္တြင္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားကုိယ္စားျပဳ ပအုိ၀္းေလြာင္းဗူး(ေခၚ) ပအုိ၀္းစု
စည္းအဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ႔ၾကသည္။  ပအု္ိ၀္းေလြာင္းဗူး ဥကၠဌအျဖစ္ဦးဘုိးခင္းအားလည္းေကာင္း၊အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္
ဦခမ္းခုိင္အားလည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ႔ၾကသည္။
ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားကုိယ္စားျပဳ ပအို္၀း္ေလြာင္းဗူး(ေခၚ) ပအုိ၀္းစုစည္းအဖဲြ႕၏အလံမွာ အလ်ား(၉)ေပ၊အနံ(၅)ေပရွ္ိ
အစိမ္းေရာင္ျဖစ္ျပီး အစိမ္းေရာင္၏အလယ္ဗဟုိတည့္တည့္တြင္ အျဖဴေရာင္စက္၀ုိင္းပါရွိသည္။ အျဖဴေရာင္စက္၀ုိင္း၏အ
လယ္တြင္ ယခင္အသုံးျပဳခဲ႔ေသာျခေသၤ့အစား ေဒါင္းပုံကုိ အသုံးျပဳခဲ႔သည္။၁၉၅၀-ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပအုိ၀္းေလြာင္းဗူး(ေခၚ)
ပအုိ၀္းစုစည္းအဖဲြ႕အစား ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္
အတုိေကာက္အားျဖင့္(ပအမဖ)ကုိ အမည္ေျပာင္းလဲ၍ အသစ္ထပ္မံ
ဖြဲ႔စည္းခဲ႔သည္။ ျပည္ေထာင္စုပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္(ပအမဖ)၏ ဥကၠဌဗုိလ္ဟိန္ေမာင္အားလည္းေကာင္း၊အတြင္းေရး
မွဴးအျဖစ္ဦးေဖရွင္အားလည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ႔ၾကသည္။
            ၁၉၅၀-ခုႏွစ္မွစ၍ျပည္ေထာင္စု အမ်ဳိးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္(ပအမဖ) အမူေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္
ၾကီးမ်ားမွ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုတြင္ မရွိမျဖစ္အထူးလုိအပ္လွေသာ ျပည္ေထာင္စု ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ပအမဖ)ဖြဲ႔စည္း
ပုံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒကုိျပဳစုေရးဆဲြခဲ႔ၾကပါသည္။ အဆုိပါဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္း ဥပေဒတြင္ နိဒိန္း၊အခန္း(၈)ႏွင့္
နိဂုံးဟူ၍ ပါရွိခဲ႔သည္။ အခန္း(၁) အပုိဒ္(၃)တြင္ အလံေတာ္၏ အခ်ဳိးမွာအလ်ား(၉)ေပ၊အနံ(၅)ေပ အခ်ဳိးျဖစ္၍ အလံေတာ္
၏ထက္၀က္(၂ေပ၊ ၆လက္မ)၊ေအာက္ခံသည္အစိမ္းရင့္ေရာင္ျဖစ္သည္။ တုိင္ရင္းဘက္  အျပာရင့္ေရာင္၏အလ်ား
(၄ေပ၊၆လက္မ) အနံ(၂ေပ၊၆လက္မ)၊ အဖ်ားဘက္ အနီေရာင္၏ အလ်ား(၄ေပ၊၆လက္မ)၊အနံ( ၂ေပ၊၆လက္မ)
ရွိရမည္။ အျပာရင့္ေရာင္၏အထက္ေထာင့္စြန္းတြင္ အခ်င္း(၁၈)လက္မ ၾကယ္ျဖဴၾကီးတစ္လုံးပါရိရမည္။ဤအလံေတာ္
မွာ ယာယီသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပရွိခဲ႔သည္။
            ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအလံေတာ္ပါၾကယ္ႏွင့္အေရာင္မ်ား၏အနက္အဓိပၸါယ္ေဖာ္ညြန္းခ်က္မ်ားမွာ ၾကယ္၏အဓိပၸါယ္
မွာၾကယ္တုိ႔မည္သည္လမ္းခရီးတြင္ရပ္တံ႔ျခင္းမရွိ၊သြားျမဲခရီးကုိ မစြန္႔၊ခရီးစဥ္အတုိင္းေရွ႕သုိ႔သာ ဆက္၍ခရီးႏွင့္ေလ့ရွိျခင္း၊
ကမာၻၾကီးျဖစ္တည္ခဲ႔သည့္အခ်ိန္မွစ၍လြတ္လြတ္လပ္လပ္ကုိယ္ပုိင္သီးသန္႔အလင္းေရာင္ရွိျခင္းစသည့္ အရည္အေသြး
မ်ားရွိသည့္အျပင္ ပအုိ၀္းမ်ဳိးႏြယ္စုအားလုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳ၍တစ္လုံးတည္းေသာၾကယ္ကုိသတ္မွတ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ အစိမ္း
ရင့္ေရာင္သည္ႏုပ်ဳိလန္းဆန္းျခင္း၊ေပါ့ပါးသြက္လက္ျခင္း၊ရႊင္ရႊင္လန္းလန္းရွိျခင္းအဓိပၸါယ္ကုိေဆာင္သည္။ အနီေရာင္သည္
ရဲရင့္ျခင္း၊ျပတ္သားျခင္း၊သြက္လက္ဖ်က္လတ္ျခင္းအဓိပၸါယ္ေဆာင္သည္။အျပာရင့္ေရာင္သည္အိေျႏၵရွိျခင္း၊သိကၡာရွိျခင္း၊
ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္း၊အဓိပၸါယ္ေဆာင္သည္။ အလံ၏အရြယ္မ်ားမွာ ၾကီးငယ္မဟူထုိအမ်ဳိးအစားအတုိင္းကုိက္ညီႏုိင္သမွ်
ကုိက္ညီရမည္ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ ပအုိ၀္းအလံေတာ္ကုိ ၁၉၅၅-ခုႏွစ္၊ဇန္န၀ါရီလ (၅)ရက္ေန႔ႏွင့္ (၆)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ
ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာျပည္ေထာင္စု
ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ပအမဖ)ညီလာခံမွအတည္ျပဳေၾကာင္းဆုံးျဖတ္ခဲ႔ပါသည္။

အလံပါၾကယ္ႏွင့္အေရာင္မ်ား၏ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား

(က) ၾကယ္၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္

ႏုိင္ငံတုိင္း၊လူမ်ဳိးတုိင္း၏ အမ်ားစုသည္ ၾကယ္သေကၤတကုိ အမ်ားဆုံးအသုံးျပုေလ့ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
ျမန္မာအဘိဓာန္က်မ္းစာအုပ္တြင္ၾကယ္ကုိအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားသည္မွာ ညအခါ၌ ေကာင္းကင္တြင္အလင္းေရာင္ အပြင့္
ကေလးမ်ားသဖြယ္ျမင္ရေသာေကာင္းကင္ဗိမာန္ နကၡတ္တာရာဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ၾကယ္တုိ႔သည္ ေအးျမေသာ
အလင္းေရာင္ကုိေပးသည္ဟု လူသားတုိ႔ထင္မွတ္ၾကသည္။ အမွန္မွာၾကယ္မ်ားသည္လည္း ေနကဲ႔သုိ႔အလင္းေရာ အပူပါ
လႊတ္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ေနတြင္ရွိေသာ ဓာတ္သဘာ၀အားလုံးၾကယ္တြင္ရွိသည္။အခ်ဳိ႕ေသာၾကယ္မ်ားသည္ေနထက္
အဆေပါင္းမ်ားစြာၾကီးသကဲ႔သုိ႔ေနထက္အဆေပါင္းမ်ားစြာပုိမုိ၍ေတာက္ပၾကသည္။ အားေကာင္းေသာမွန္ေျပာင္းမ်ားျဖင့္
ၾကည့္လွ်င္ၾကယ္ေပါင္းသိန္းတစ္ေထာင္ခန္႔ကုိျမင္ႏုိင္သည္။ ကုိယ္ပိုင္အလင္းေရာင္ရွိေသာၾကယ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိသကဲ႔သုိ႔
ကုိယ္ပုိင္အလင္းေရာင္မရွိေသာၾကယ္ေပါင္းမ်ားစြာလည္းရွိသည္။
အလံမ်ားတြင္ ၾကယ္ျဖင့္အမွတ္အသားျပဳ၍ေဖာ္ျပရျခင္းမွာၾကယ္တုိ႔မည္သည္လမ္းခရီးတြင္ရပ္တံ႔ျခင္းမရွိ၊သြားျမဲ
ခရီးကုိ အစြန္႔ပစ္ခရီးစဥ္အတုိင္းေနာက္တြန္႔သည္မရွိဘဲ ေရွွ႕သုိ႔သာဆက္၍ဆက္၍ ခရီးႏွင္ေလ့ရွိျခင္း၊ကမာၻျဖစ္တည္
ခဲ႔သည့္အခ်ိန္မွစ၍လြတ္လြတ္လပ္လပ္ကုိယ္ပုိင္သီးသန္႔အလင္းေရာင္ျဖင့္တည္ရွိခဲ႔ျခင္းစေသာ ဂုဏ္၊အရည္အေသြး
မ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

(ခ) အျဖဴေရာင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္

အျဖဴေရာင္သည္လမင္း၏အေရာင္ျဖစ္၍ေအးခ်မ္းမူကုိ ျဖစ္ေစသည္။ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းျခင္း၊က်စ္လစ္သိပ္သည္းျခင္း၊
သိပ္ေမြ႕ႏူးညံ႔ျခင္းစသည့္ေအးခ်မ္းသာယာတည္ၿငိမ္ေသာသေဘာကုိေဆာင္သည္။စည္းကမ္းရွိေသာ၊စည္းစနစ္ရွိေသာ၊
အစိမ္းသတိၱရွိသည္။ က်န္းမာေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳေသာ သေဘာကုိေဆာင္သည္။ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ လူနာကုတင္
၊အိပ္ယာခင္း၊ေခါင္းအုံးစြပ္၊ခန္းစည္းႏွင့္ဆရာ၀န္၀တ္စုံမ်ားသည္အျဖဴေရာင္ကုိသာ အသုံးျပဳၾကသည္။ အျဖဴေရာင္ကုိ
မက်န္းမာသူလူမမာေတြ႔လုိက္ရ႐ုံျဖင့္ စိတ္ခ်မ္းသာျပီးေရာဂါသက္သာေစ၍ ေသာက၊ဒုကၡမ်ားေျပာေပ်ာက္ေစသည္။
ေခါင္းအုံးစြပ္ျဖဴျဖဴျဖင့္ အိပ္စက္လွ်င္ အိပ္မက္လုိလုိမက္တတ္သည္။ အေရာင္ေတာက္ပေသာေခါင္းအုံးစြပ္မ်ားႏွင့္
အိပ္စက္လွ်င္အိပ္မက္ဆုိးမ်ားမက္တတ္သည္။

(ဂ) အနီေရာင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္

အနီေရာင္၏အဓိပၸါယ္သည္ ရဲရင့္ျခင္း၊သြက္လက္ဖ်က္လတ္ျခင္း၊ေျချမန္လက္ျမန္ရွိျခင္း၊ျပိဳင္ဘက္အေပၚအႏုိင္
ရလုိမူစိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္ျခင္း၊သူရဲေကာင္းဆန္ျခင္း၊စိတ္ဓာတ္ကုိတက္ၾကြေအာင္လႈံ႕ေဆာ္ေပးျခင္း၊စိတ္ဓါတ္ေပ်ာ့ညံ႔သူကုိ
စိတ္ဓါတ္ၾကြေစျခင္း စေသာသေဘာမ်ားေဆာင္သည္။ အားကစားသမားမ်ား အနီေရာင္၀တ္စုံ ၀တ္ကစားလွ်င္စြမ္းအင္မ်ား
အလုိလုိျပည့္၀တုိးတက္ျပီး အႏုိင္ရလုိစိတ္ျပင္းထန္တတ္ၾကသည္။အနီေရာင္ကုိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာလူမ်ားသည္
 ရဲစြမ္းသတိၱရွိသူ၊ႏုိးၾကားတက္ၾကြလႈပ္ရွားလုိသူ၊အတုိက္အခုိက္ ၀ါသနာပါသူ၊ဆဲြေဆာင္စည္း႐ုံး တတ္သူမ်ား
ျဖစ္တတ္ၾကသည္။

(ဃ) အျပာေရာင္ အဓ္ိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္

အျပာေရာင္၏အဓိပၸါယ္သည္ အိေျႏၵရွိျခင္း၊သိကၡာရွိျခင္း၊ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္း စေသာအရည္အခ်င္းမ်ားရွိသည္။
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြမူကုိျဖစ္ေစျပီးစိတ္ေျပေပ်ာက္မူအသြင္ကုိဖန္တီးေပးႏုိင္သည္။ အသက္ရွင္သန္မူ
ကုိအားေပးႏုိင္စြမ္းရွ္ိသည္။ ေအာင္ျမင္မူရလုိလွ်င္ အျပာေရာင္ကုိအသုံးျပဳေလ့ရွိၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အျပာေရာင္
သည္ ခံစားထိခုိက္လြယ္ေသာ၊ေအးခ်မ္းစြာေနလုိေသာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မူကုိ မက္ေမာတတ္ေသာ၊ခံစားမူမ်ားကုိထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေသာ
သေဘာလည္းရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္အျပာေရာင္ ကုိၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားသည္ ႏူးညံ႔ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ ႏွလုံးသားရွိသူ
သူတစ္ပါး၏ေမတၱာကုိ ခံယူလုိသူ၊ေမတၱာထားတတ္သူျဖစ္သကဲ႔သုိ႔ မိခင္စိတ္ရွိသူ၊အျပစ္ကင္းကင္းေနလုိသူမ်ားလည္း
ျဖစ္တတ္ၾကသည္။

(င) အစိမ္းေရာင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္

အစိမ္းေရာင္၏အဓိပၸါယ္သည္ ႏုပ်ဳိလန္းဆန္းျခင္း၊ေပါ့ပါးသြက္လက္ျခင္း၊ရႊင္ရႊင္လန္းလန္းျဖစ္ေစျခင္း၊အုိမင္း
ရင့္ေရာ္ျခင္းကုိတုိက္ဖ်က္ျခင္း သေဘာရွိသည့္အျပင္သစၥာရွိေသာ၊ကတိတည္ေသာ၊ၾကင္နာဂရုဏာတရားၾကီးမားေသာ၊
သူတစ္ပါးကုိ ကူညီတတ္ေသာ ခ်ဳိသာရည္မြန္ေသာသေဘာမ်ားကုိ ေဆာင္ပါသည္။ အစိမ္းေရာင္သည္ ၾကည္လင္ေအးခ်မ္း
ေသာသေဘာရွိသျဖင့္လယ္ကြင္းျပင္စိမ္းကုိ ၾကည့္႐ႈရျခင္းသည္ေျခာက္ေသြ႔ေနေသာ ကႏာၱရကုိ
ၾကည့္႐ႈရျခင္းထက္ စိတ္ခ်မ္းသာမူ၊ေအးခ်မ္းသာယာေပ်ာ္ရႊင္မူကုိ ပုိ၍ျဖစ္ေစသည္။ ႏိုင္ငံတကာေဆး႐ုံမ်ား၏ လူနာျခဳံေစာင္မ်ား၏အေရာင္မွာ
အစိမ္းေရာင္ကုိအသုံးျပဳေလ့ရွိၾကသည္။ ေလေအးေပးစက္တပ္ဆင္ထားေသာအခန္းကုိ အနီေရာင္ေဆးသုတ္ေပးျခင္း
ထက္ အစိမ္းေရာင္သုတ္ေပးျခင္းက အေအးဓာတ္ပုိေစႏုိင္ပါသည္။ အစိမ္းေရာင္ကုိၾကိဳက္ႏွစ္သက္တတ္သူသည္
အပူအပင္မရွိ၊စိတ္ကူးယဥ္တတ္သူ ျဖစ္ေလ့ရွိၾကသည္။ 
ျပည္ေထာင္စုထဲကပအို၀္း မွကူးယူေဖၚျပ